Общи условия

Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване са обвързващо споразумение между вас и БТЛ. Те регулират вашия достъп до; и използването на Сайта, което включва всяка информация, данни, инструменти, продукти, услуги и друго съдържание (наричано на кратко Съдържание) на разположение на или чрез Сайта.

Моля прочетете Условията за ползване внимателно преди да влезете в сайта.

Ако продължите, ще означава, че приемате и се съгласявате да изпълнявате Условията за ползване в тяхната актуална за момента форма. Ако не сте съгласни и не приемате правилата и условията посочени тук, моля излезте от сайта. Тъй като Условията могат да подлежат на промяна, трябва да ги преглеждате периодично.

БТЛ ви дава ограничено право да използвате Сайта само с лична, нетърговска информативна цел, и да отпечатвате страници от Сайта само в тази връзка. Не можете да променяте, разпространявате, предавате, изпълнявате публично, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате вторични материали, прехвърляте или продавате каквато и да е част от Съдържанието, включително текст, графики, лога и други символи, идентифициращи източника, знаци за наличие на авторски права, дизайни, икони, или друга информация, софтуер или код, получени от/намиращи се на Уебсайта.

В допълнение, нямате право да декомпилирате, проучвате начина на създаване, да извършвате  обратно проектиране, деасемблирате, или разделяте на отделни части Уелайта или по друг начин да разкривате изходния код на кое да е софтуерно приложение, съставляващо част от Уебсайта.

 

Адресати на информация

Този Уебсайт е предназначен за ползване в юрисдикции/области, където продуктите от БТЛ могат да се използват от и бъдат промотирани на широката публика, включително лекари, подпомагащия ги медицински персонал/ свързания с тях медицински персонал, здравни клиники и болници. Този Уебсайт  не е предназначен за ползване от лица под 18 години.


Отказ от медицинска отговорност

Информацията на този Уебсайт не замества нито професионалната медицинска консултация, нито инструкции за правилна употреба на продукти или услуги както от БТЛ, така и от други доставчици.  Относно всякакви медицински състояния или лечения, пациентите трябва да се консултират с лекар или здравно лице.

 

Връзки с трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. БТЛ не контролира, проверява или преглежда тези сайтове и не е отговорна за тяхното съдържание, което се отнася без ограничения и за линковете, съдържащи се в сайтовете на третите страни, както и за всякакви промени или актуализации на тези сайтове.

Свързаните сайтове може да съдържат информация за използване на продукти или услуги от БТЛ, които не са одобрени от определена юрисдикция. БТЛ предоставя тези линкове само за удобство и включването им не означва задължително, че Сайтът ги промотира или че е свързан с операторите.

 

Без незаконна или забранена употреба. Забранено поведение.

Като условие за ползване на Сайта, вие гарантирате на БТЛ, че няма да използвате Сайта за цели, които са незаконни, неморални или забранени от настоящите правила, условия и известия.

 

Локатор на медицински центрове

Локаторът на медицински центрове се предоставя от БТЛ като източник на демографска и професионална информация относно собственици на определени БТЛ продукти („Доставчици“). Потребителят изрично се съгласява, че ще използва посочените данни и/или ще се позовава върху тях на своя собствена отговорност.

Резултатите от търсенето се определят от критериите, които Потребителят е въвел във функциите за търсене.

БТЛ не гарантира, че Локаторът и неговото съдържание са подробни, актуални, точни или надеждни.

БТЛ не е длъжна да компенсира Потребител или Доставчик за повреда, прекъсване или липса на достъп до Локатора.

БТЛ не е носи отговорност за проверката и проучването на квалификациите, опита или компетенциите на когот и да е от доставчиците в Локатора на медицински центрове.

Данните за доставчика на разположение чрез Локатора по никакъв начин не рекламират, гарантират или удостоверяват квалификациите на доставчика, и не сертифицират съответствие със закони, наредби/регламенти и правила на способността му да доставя услуги или използва БТЛ апарати.

Да се счита, че всякакви решения от страна на Доставчика относно уместността на курса на лечение или медицинската необходимост от услуги или доставки се взимат единствено от съответния Доставчик, а не от БТЛ.

БТЛ не упражнява никакъв контрол или влияние върху медицинските преценки или клиничните решения на когото и да било от Доставчиците, изброени в настоящата директория, както и не се намесва в отношенията между Потребителя и Доставчика.

Може да съществуват други доставчици, които не са включени в Локатора на медицински центрове, но са част от клиентската мрежата на БТЛ. Затова обявеният тук списък от доставчици подлежи на промяна без предизвестие.

Без ограничение на предходното, БТЛ не поема отговорност за искове, дела, загуби, наранявания или вреди във връзка със, произтичащи от, въз основа на или в резултат на използването на Локатора на медицински центрове или Доставчик, дори да е препоръчан.

Информацията за доставчиците търпи промени и БТЛ може да не запозната с тях.

Потребителят няма право да използва, сваля, публикувано повторно, продава или дубликира/копира никаква информация, съдържаща се тук, за комерсиални или други цели.

 

Декларация за поверителност (Декларация за личните данни)

 

Декларацията за защита на личните данни на БТЛ е част от настоящите Условия за ползване. С използването на този сайт вие предоставяте своето съгласие да събираме и използваме вашите лични данни, како е посочено в Декларацията за защита на личните данни.

 

Авторски права и търговски марки

Сайтът съдържа защитени с авторско право материали, търговски марки, и други материали, собственост на БТЛ, нейни филиали и/или трети страни, и са защитени от законите за интелектуална собственост на Съединените Щати и други страни. Вие приемате, че цялото съдържание на сайта е защитено с авторко право, освен ако не е отбелязано друго, и то не може да се използва, копира, възпроизвежда, сваля, променя, публикува, разпространява, предава, или манипулира, частично или цялостно, в никаква форма и по никакъв начин, различен от постановеното тук и без изричното писмено съгласие на БТЛ или оригиналния автор на материала.

Продуктовите имена, лога, търговски марки и марки за услуги, които са използвани или показани на сайта (наричани за кратко/общо „Търговски марки“) са регистрирани или нерегистрирани търговски марки, и са изключителна собственост на БТЛ и дъщерните й дружества. Не можете да използвате търговските марки без предварително писмено разрешение от БТЛ, освен за идентификация на продукт или услуга на компанията. Други продукови имена, лога, търговски марки и марки за услуги, които се появяват на сайта, но не са притежание на БТЛ, не могат да се използват без изричното съгласие на собственика. Нищо от съдържащо се тук не трябва и не може да се тълкува като предоставящо по подразбиране, чрез отхвърляне, или по друг начин, на лиценз или право върху интелектуалната собственост на БТЛ или трета страна.

 

Гаранции и ограничена отговорност

Този Сайт и цялото му съдържание, материали, информация, продукти и услуги се предоставят на принципа „както е“ и „както е на разположение“, без каквито и да било гаранции. БТЛ и свързаните с нея дружества не предоставят никаква гаранция, изрична, подразбираща се или законова, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за търговска пригодност, приложимост за специфична цел и липса на нарушения.

БТЛ не гарантира и не постановява използването, валидността, точността, актуалността, надеждността или последствията от използването на, или разчитане под каквато и да е друга форма  на този Сайт или всякаква информация, публикувана на него.

Вие разбирате и изрично се съгласявате, че при никакви обстоятелства нито БТЛ, нито нейните дъщерни дружества или директори, длъжностни лица, служители или представители не носят отговорност за преки, косвени, случайни, последващи наказателни загуби или щети, произтичащи от или свързани с използването на или невъзможността да се използва този Сайт или позоваването на всякаква информация, изложена на този Сайт, включително, но не само, пропуснати ползи или загуба на приходи, репутация, данни, или други нематериални активи.

Някои законодателства не позволяват изключването на определени гаранции, както и ограничаването и/или изключването на отговорност, поради което някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят за вас.

 

Приложимо право

Нито една част от съдържанието на Сайта не трябва да бъде тълкувана като подстрекаване към закупуване или промотиране на продукт, или използването му по начин, който не е одобрен от държавата, в която се намира потребителят на Сайта. Сайтът предоставя информация за продукти или употреби, които може да не са налични в определени страни или региони.

Регулаторните органи в България и чужбина може да са одобрили или разрешили продажбата или използването на някои от споменатите продукти с различни индикации, дозировка или ограничения.

Използването на Сайта от ваша страна може да бъде предмет на международни, национални, федерални и местни закони и разпоредби, както и тези на Европейския Съюз, включително, но не само, закони, регулиращи неприкосвеността и сигурността на здравна информация, правоспособност и практикуване на медицина.

Изцяло ваша е отговорността за използването на Сайта в съответствие с всички приложими международни,национални, федерални, щатски/държавни и местни закони и разпоредби,както и тези на Европейския Съюз.

 

Промени в Условията за ползване

БТЛ запазва правото си да модифицира и премахва информация от Сайта без предизвестие по всяко време. Моля, редовно проверявайте за актуализации, тъй като си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме настоящите Условия за ползване във всеки един момент и с използването на Сайта вие приемате промените на условията.

Невъзможността на БТЛ да наложи правилата или условията не представлява освобождавне от същите.

Ако някоя точка от Общите условия се определи като невалидна или неприложима според която и да е юрисдикция, то тя ще бъде редактирана до минималната необходима степен, така че да не е повече невалидна или неприложима, а настоящите Условия за ползване да бъдат тълкувани така че намерението, изразено тук, да отговаря в максимална степен на въпросната юрисдикция.

Всякаква подобна промяна, невалидност или неприложимост се отнасят/важат/са строго ограничени както към условието, така и към юрисдикцията.
 

В сила от 9 май 2018 г.

 

 

Декларация за поверителност

Долупосоченият текст разяснява политиката на BTL за обработка на личните данни, които предоставяте, посещавайки настоящия уебсайт.

 

Настоящата декларация дава информация за политиката на BTL, отнасяща се до събирането и използването на лични данни, предоставяни от страна на всеки посетител (назоваван занапред като Посетителя) на нашия уебсайт (назоваван занапред като Сайта).

 

BTL напълно разпознава факта, че посетителите на Сайта, както и лицата, с които имаме бизнес отношения, ценят своята поверителност. Но събирането на лични данни често е необходимо и желателно както за BTL, така и за посетителите на Сайта с цел подобряване на взаимоотношенията между двете страни. Именно поради тази причина, при определени обстоятелства BTL може да поиска от Посетителя лична информация като име, имейл адрес, име на фирма, длъжност, физически адрес и/или телефонен номер. Действията от страна на Посетителя по предоставяне на отговор на едно или повече от тези запитвания се считат само и единствено за доброволни.

 

BTL може да използва предоставената от Посетителя информация: за да персонализира неговото потребителско преживяване на територията на Сайта; за да предоставя допълнителна информация относно продуктите на BTL; за да предостави допълнителна информация относно BTL като организация и/или за други бизнес цели.

 

BTL няма да продава, отдава под наем или споделя предоставената от Посетителя информация с трети страни. BTL позволява на Посетителя достъп до публичните части от Сайта, без той да предоставя лични данни. BTL запазва правото си да ограничава достъпа до онези области от Сайта, чиято функционалност пряко зависи от предоставянето на лични данни. В случай, че Посетителят реши да не предостави информация за себе си, въпросните области от Сайта може да не са достъпни за него.

 

BTL автоматично събира информация за дейностите на Посетителя на територията на Сайта. Тези данни помагат на BTL да разбере повече за видовете посетители, които осъществяват достъп до Сайта, колко често го посещават и какви части от Сайта разглеждат. BTL може да използва тази информация, за да модифицира и подобри Сайта.

 

BTL запазва правото си да променя настоящата декларация за поверителност по всяко време без предизвестие.

 

В сила от 9 май 2018 г.